Повторний конкурс на посаду директора школи с.Поповичі

Дата: 27.07.2020 16:38
Кількість переглядів: 1344

Фото без опису

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради повторно оголошує конкурс на заміщення посади директора загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Поповичі, що знаходиться за адресою: вул.. Мартинюка, 5 с.Поповичі Ковельського району Волинської області.

 

Директором  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Поповичі може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають в гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради наступні документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

інші документи, які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості (за бажанням учасника конкурсу).

 Строк подання документів для участі в конкурсному відборі – з 28.07.2020р. по 18.08.2020р.

Документи подаються спеціаліту гуманітарного відділу виконавчого комітету Голобської селищної ради Кашик Оксані Сергіївні. Детальна інформація за тел..92137, e-mailosvitagoloby@gmail.com.

 

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам, допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

-  ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

-  проведення конкурсного відбору;

-  визначення переможця конкурсу та оприлюднення результатів конкурсу.

 

Конкурсний відбір переможця здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року в формі письмового тестування;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 

 

 

 

 

Перелік тестових питань для кандидатів на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. с.Поповичі

 

1. Що входить до системи освіти?

2. Хто належить до органів управління у сфері освіти?

3. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?

4. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

5. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?

6. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?

7. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?

8. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб'єкт господарювання"?

9. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника)?

10. Які плакати, стенди, листівки, або інші об'єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

11.Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?

12. Хто затверджує статут закладу освіти"?

13.Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

14. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

15. Хто є учасниками освітнього процесу?

16.У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?

17. Хто має обов'язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?

18. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?

19. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

20. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

21. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?

22. Що визначає стандарт освіти?

23. На основі якого документа розробляється освітня програма?

24. Що містить освітня програма?

25. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?

26. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

27. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?

28. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?

29. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?

30. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?

31. Що належить до обов'язків здобувачів освіти?

32. Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?

33. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?

34. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

35. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?

36. Хто обирає вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації?

37. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?

38. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

39. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб'єкти освітньої діяльності?

40. Що означає «якість освіти»?

41. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

42.Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

43. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

44. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

45. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

46. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?

47. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

48. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

49. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

50. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

51. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

52. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

53. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

54. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?

55. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

56. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

57. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

58. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

59. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?

60. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?

61. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

62. Яких принципів зобов'язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?

63. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?

64. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

65. Якою є мінімальна тривалість навчального року?

66. Хто визначає структуру  тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

67. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?

68. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?

69. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

70. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?

71. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?

72. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?

73. Яким документом визначається перелік обов'язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?

74. На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?

75. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

76. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?

77. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

78. За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?

79. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?

80. 3 яких предметів обов'язково складається державна підсумкова атестація?

81. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?

82. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?

83. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

84. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

85. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?

86. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?

87. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

88. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?

89. Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?

90. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?

 

Зразок ситуаційного завдання для кандидатів на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. с.Поповичі

 

  1. У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний  навчальний рік. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

 

  1. Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до продуктивності праці та коефіцієнту корисної дії цього колективу. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

 

 

Критерії оцінювання

тестування на знання законодавства України у сфері освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на посаду директора

загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. с.Поповичі

 

І. Тестування

1.       Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань.

2.       Кожне тестове завдання передбачає три варіанти відповідей, лише один з яких є правильним.

3.       Тестування проходить письмово не довше 30 хвилин у присутності членів комісії.

4.       Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

o        один бал надається за правильну відповідь;

o        нуль балів – за неправильну відповідь.

5.       Кандидати, які за результатами тестування набрали 20 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

6.       Кандидати, які набрали 21 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

 

ІІ. Ситуаційні завдання.

1.       Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 15 хвилин.

2.       Кандидат обирає один із запропонованих трьох варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

3.       Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

4.       Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал нижче 1 за однією з вимог вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

 

 

ІІІ. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 7 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти; 

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти; 

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал нижче 1 вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

 

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання  балів,  виставлених  кожному кандидату за результатами  оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та  презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється таємним голосуванням членів комісії  бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь