Пошук

Порядок підготовки проєктів рішень Голобської селищної ради

Фото без опису

ПОРЯДОК

підготовки проєктів рішень Голобської селищної ради

 

1. Загальні положення

 

  1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і регулює питання процедури підготовки проектів рішень ради для їх розгляду на пленарних засіданнях ради, а також прийняття та набуття чинності.
  2. Відповідно до ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення відповідно до чинного законодавства України.
  3. Підготовку сесій ради, доведення рішень ради до виконавців забезпечує голова селищної ради.
  4. Проекти рішень готуються відповідно до Регламенту селищної ради, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

2. Основні вимоги до структури оформлення, змісту та реквізитів проектів рішень

2.1. Проекти рішень ради повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об'єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів.

2.2. Обсяг проекту тексту рішення, як правило, не повинен перевищувати 2 сторінок (без урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).

2.3. У разі необхідності разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються ініціаторами звернення (залежно від того, хто готує проект рішення).

2.4. Кількість сторінок додатків та інших матеріалів не обмежується.

2.5. Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і точно передавати зміст тексту.

2.6. Проект рішення складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (постановчій) - перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.

Постановча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами.

У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1., а також передбачати дію, термін виконання і відповідальних за виконання.

Констатуюча частина рішень, як правило, повинна бути значно меншою, ніж постановча.

2.7. У випадках, коли рішення готуються на виконання нормативно- правових документів, вони повинні мати посилання на їх найменування, дату і номер.

2.8. Виконавцями рішень можуть визначатися підприємства, установи, організації.

2.9. Завдання адресуються не керівникам, а установам, підприємствам, організаціям, управлінням, органам місцевого самоврядування.

2.10. Посадова особа вказується як виконавець тоді, коли виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.

2.11. У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури. Посади мають повну або загально скорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалам (ініціалами).

2.12.Останнім пунктом рішення покладається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.

2.13. Рішення підписуються головою ради.

Форма підпису:

Голова - селищної ради          (Підпис)                       (Ініціали, прізвище)

2.14. У випадках, передбачених Регламентом селищної ради, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли сесію веде секретар ради або один із депутатів селищної ради, рішення підписуються головуючим на сесії.

2.15. Нижче підпису голови ради в проекті рішення зазначається, прізвище розробника проекту рішення, телефон

2.16. У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень голова селищної ради, постійні комісії повертають проект рішення на доопрацювання.

2.17. Проекти рішень селищної ради оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

3. Друкування проектів рішень селищної ради

3.1. Проекти рішень друкуються на бланках формату А4 (210x297) відповідно до інструкції з діловодства в селищній раді.

Складання документа на папері іншого формату не допускається.

3.2. Текст проекту рішення друкується відповідно до вимог уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

4. Погодження проектів рішень селищної ради

4.1. Проекти рішень підлягають обов'язковому погодженню із причетними до їх виконання структурними підрозділами, а у разі потреби - з іншими органами.

4.2. Головний розробник самостійно визначає причетні до виконання структурні підрозділи, та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту рішення.

4.3. В усіх випадках, коли в проектах рішень містяться завдання чи доручення певним виконавцям, необхідно погодити з ними запропонований обсяг робіт і отримати візи усіх виконавців, визначених проектом.

4.4. Погодження проекту рішення проводиться до початку засідань постійних комісій селищної ради безпосереднім розробником з установами, організаціями і службовими особами, які мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект рішення, а також дата візування.

4.5. Відповідальність за зміст проекту рішення в однаковій мірі несуть всі особи, які його погодили.

4.6. Погодження проектів рішень оформляється окремим аркушем погодження або на зворотному боці останнього аркуша першого примірника (оригіналу).

Аркуш погодження оформляється за такою формою:

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

рішення Голобської селищної ради

від «_________ »___ 20  року № _

«Про....... »

(Назва рішення) Рішення підготував:

Найменування посади (Підпис) (Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Найменування посади (Підпис) (Ініціал, прізвище)

4.7. Проекти рішень, що готуються селищною радою та її структурними підрозділами, вносяться на розгляд селищної ради головою селищної ради. Проекти рішень погоджуються з:

  • секретарем ради;
  • керівниками структурних підрозділів селищної ради, які мають безпосереднє відношення до питання, що розглядається; виконавцями завдань, визначених проектом.

4.8. В селищній раді проекти рішень візуються:

  • секретарем ради;
  • головами профільних постійних комісій селищної ради (відповідно до розподілу функцій та повноважень).

5. Строки внесення проекту рішення до селищної ради

5.1. Відповідно до Регламенту селищної ради пропозиції до орієнтовного порядку денного сесії з обґрунтуванням необхідності внесення питань до порядку денного з комплектом відповідних документів подаються до селищної ради не пізніше як за 25 календарних днів до відкриття сесії із супровідним листом.

5.2. Одночасно у виконавчий апарат селищної ради подається проект рішення на електронному носії інформації.

5.3. Відповідальність за зміст проекту рішення, в тому числі і на електронному носії, несе безпосередній розробник проекту рішення.

5.4. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше строку, встановленого частиною 1 цієї статті або внесені на засіданні ради, виносяться на розгляд наступної чергової сесії селищної ради.

 

6. Оформлення додатків до рішень селищної ради

 

6.1. Рішення районної ради можуть мати додатки, в яких конкретизується зміст окремих пунктів рішення. Додатки можуть бути підготовлені у вигляді цифрових таблиць, що уточнюють зміст рішення, або вживаються як документ, що носить самостійний характер (положення, правила, статути тощо).

6.2. Вживаються наступні форми затвердження додатків до рішень:

  • якщо один додаток: Забезпечити виконання заходів .... згідно з додатком. Затвердити заходи щодо підготовки .... (додаються).
  • якщо декілька додатків: “Затвердити постійно діючу комісію згідно з додатком 1”; “Затвердити згідно з додатком 2”, або “Затвердити постійно діючу комісію (додаток 1); затвердити (додаток 2).

6.3. Додатки до рішення повинні мати відмітку з посиланням на рішення, його дату та номер. Відмітка робиться у верхньому правому полі першого аркуша додатку.

Наприклад: Додаток

до рішення селищної ради

від 18.11.2017 №23/5

6.4. Додатки до рішення згідно з Регламентом селищної ради підписуються розробником рішення, а додатки до рішень, які готуються виконавчим комітетом, секретарем виконавчого комітету селищної ради.

6.5. Якщо документ (програма, положення, заходи, правила) затверджується рішенням, то використовується гриф затвердження. Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назви, дати та номера затверджуваного документа у називному відмінку.

Наприклад:

Затверджено

Рішення

Голобської селищної ради

23.02.2011 №23/25

6.6. Оформлений у вигляді додатків склад комісій, оргкомітетів, робочих груп, формується із зазначенням імен, по батькові, посад за основним місцем роботи. Керівництво таких органів перераховується на початку списку у порядку важливості відведених їм функцій.

Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є працівниками органів місцевого самоврядування чи органів державної влади, то обов'язковим є зазначення їхньої згоди на участь у роботі органу.

7. Особливості підготовки проектів рішень щодо звітів селищної ради, які виносяться на розгляд ради

7.1. Голобська селищна рада звітує перед депутатами ради про виконання делегованих їй повноважень, цільових програм, бюджету, а також у виконанні рішень ради з цих питань відповідно до Регламенту селищної ради.

7.2. Голобська селищна рада її структурні підрозділи забезпечують подання звітів, відповідних проектів рішень, необхідних інформаційних та допоміжних матеріалів до них в терміни, визначені Регламентом селищної ради.

7.3. Подані звіти та проекти рішень з цих питань попередньо розглядаються головою селищної ради, секретарем ради з наступним їх розглядом на засіданнях профільних постійних комісій.

7.4. За результатами вивчення і розгляду звітів селищної ради профільні постійні комісії готують висновки і рекомендації.

7.5. Для розробки проектів рішень селищної ради з цих питань профільні постійні комісії можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

7.6. Разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали, які дають об'єктивну оцінку стану справ, вказують причини та посадових осіб, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення ради тощо: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються селищним головою.

7.7. Проекти рішень ради щодо звітів селищної ради надсилаються або роздаються депутатам не пізніше дня проведення засідання постійних комісій ради, на яких попередньо розглядаються питання, що вносяться на розгляд сесії селищної ради.

8. Підготовка проектів рішень постійними комісіями та депутатами селищної ради

8.1. Постійні комісії та депутати селищної ради розробляють та готують проекти рішень ради з питань, що належать до відання ради.

8.2. До розробки та підготовки проектів рішень ради постійні комісії, депутати селищної ради можуть залучати посадових осіб виконавчого апарату селищної ради.

8.3. Проекти рішень селищної ради, що розробляються та готуються постійними комісіями, депутатами селищної ради візуються секретарем ради.

8.4. Проекти рішень селищної ради, розроблені та підготовлені постійними комісіями або депутатами селищної ради попередньо розглядаються постійними комісіями ради та вносяться на розгляд сесії селищної ради.

9. Доопрацювання рішень селищної ради

9.1. Рішення, ухвалені на сесії ради, доопрацьовуються виконавчим комітетом селищної ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій та подаються на підпис голові селищної ради не пізніше, як через 5 робочих днів з дня проведення пленарних засідань.

9.2. Проект рішення, що ухвалений за основу і потребує доопрацювання, з супровідним листом, де вказується на необхідність внести зміни і доповнення, прийняті на пленарному засіданні, повертається виконавчим комітеті селищної ради розробнику проекту рішення для доопрацювання.

9.3. Після внесення всіх змін та доповнень доопрацьований проект рішення селищної ради із супровідним листом розробника подається до виконавчого комітету ради.

9.4. Одночасно подається доопрацьований варіант рішення на електронному носії.

10. Реєстрація рішень, тиражування, доведення до виконавців

10.1. Підписані головою селищної ради рішення реєструються у виконавчому комітеті селищної ради.

10.2. Датою рішення селищної ради є дата його ухвалення селищною радою. Рішенням ради присвоюється номер відповідно до черговості їх розгляду на сесії селищної ради. Нумерація рішень селищної ради розпочинається з початку відповідного скликання.

10.3. Відповідно до інструкції з діловодства в селищній раді виконавчий апарат селищної ради у п'ятиденний термін з дня підписання рішень надсилає рішення у кількості, визначеній розробником проекту рішення, виконавцям та зацікавленим особам. Кожен примірник рішення, що надсилається, завіряється печаткою.

10.4. Оригінали рішень ради, засвідчені гербовою печаткою, разом з іншими інформаційно-довідковими матеріалами до нього, підшиваються до протоколу сесії і зберігаються у виконавчому комітеті селищної ради не менше 5 років, після чого передаються на зберігання до державного архіву.

10.5. Тиражування рішень здійснює виконавчий комітет селищної ради.

10.6. Копії рішень на запит фізичних та юридичних осіб надаються з дотриманням норм Закону України «Про доступ до публічної інформації.

10.7. Рішення, які зачіпають права і обов'язки громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню на сайті.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                    А.П. Біліч

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь