Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів

Дата: 20.02.2021 22:02
Кількість переглядів: 951

 Регламент

виконавчого комітету та виконавчих органів Голобської селищної ради

 

1. Загальні положення

 1. Порядок діяльності виконавчих органів Голобської селищної ради і посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями селищної ради та регламентом виконавчого комітету та виконавчих органів Голобської селищної ради.
 2. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів Голобської селищної ради (далі - Регламент) затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
 3. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, діють норми чинного законодавства України.
 4. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників усіх виконавчих органів ради.
 5. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, голови громади її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 6. Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Голобській селищній раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 8. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні ради. В особливих випадках за розпорядженням Голобського селищного голови або рішенням виконкому місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).
 9.  На будівлях, де розміщено виконавчий комітет та інші виконавчі органи ради, піднімається Державний Прапор України.
 10. Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради є українська мова.
 11. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.
 12. Відкритість засідань виконкому та виконавчих органів ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце їх засідань.
 13. Члени Голобської селищної територіальної громади мають право відвідувати засідання виконавчих органів ради. Право члена територіальної громади (представника групи громадян) бути присутнім на засіданні виконкому (іншого виконавчого органу) може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.
 14. Місця для членів виконкому відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.
 15. На офіційному сайті Голобської селищної ради забезпечується розміщення проєктів і протоколів рішень виконавчого комітету та результати поіменних голосувань членів виконавчого комітету; інформації про членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, керівників комунальних установ та підприємств.

 

2. Повноваження та склад виконавчого комітету селищної ради, виконавчих органів ради.

2.2.  Кількісний і персональний склад (зміни до персонального складу) виконавчого комітету затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

2.1.      Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.

2.3.  Виконавчий комітет: розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради, в межах своїх повноважень ухвалює рішення, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами, організаціями, посадовцями і мешканцями; попередньо розглядає та схвалює проєкти програми соціального та економічного розвитку, проєкт місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд селищної ради; координує діяльність виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; організовує виконання власних рішень та рішень селищної ради, має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

2.4.  До складу виконавчого комітету входять селищний голова, заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому, старости старостинських округів, інші члени виконкому з числа керівників підприємств та установ, представників громадськості, інших осіб.

2.5.  Очолює виконавчий комітет селищний голова.

2.7.  Селищний голова (протягом одного місяця з дня набуття повноважень) видає розпорядження про розподіл обов'язків між селищним головою, секретарем ради, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради з визначенням їх повноважень і функцій, підпорядкованих виконавчих органів ради, переліку підприємств, установ та організацій, щодо яких вони забезпечують реалізацію відповідно до законодавства власних та делегованих повноважень виконавчих органів ради.

2.8.  Порядок роботи й повноваження виконавчих органів селищної ради визначаються положенням про відповідний виконавчий орган, затвердженим рішенням селищної ради.

3. Планування й організація роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради

3.1. Діяльність виконкому організовується відповідно до річного плану.

3.2. План роботи виконкому розробляються на основі рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень голови громади та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів  ради, депутатів ради, петицій і звернень громадян.

3.3. План роботи виконкому повинен включати:

 • перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;
 • перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень голови громади, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;
 • перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.

3.4. До плану роботи виконкому в обов'язковому порядку включаються питання:

-      про програму економічного та соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання;

-      про роботу виконавчих органів ради;

-      про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

3.5. Для підготовки проєкту плану роботи виконавчого комітету ради керівники виконавчих органів ради подають пропозиції.

3.6. План роботи виконавчого комітету затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов'язків).

3.8.  Заступник селищного голови, керуючий справами виконавчого комітету на вимогу членів виконкому інформує виконавчий комітет про виконання плану за минулий період.

3.9.      На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради селищний голова звітує на найближчому пленарному засіданні ради про роботу виконкому та виконавчих органів за період, про який просять депутати.

3.10.    Члени виконавчого комітету повинні брати участь у громадських слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.

4.  Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету

4.1.  Засідання виконавчого комітету селищної ради є основною організаційно-правовою формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання.

4.2.  Скликає засідання виконавчого комітету селищний голова відповідно до свого розпорядження або особа, яка виконує його обов’язки на час відсутності.

4.3.  Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться не менше одного разу на місяць. Після чергового засідання виконкому готується проєкт розпорядження про проведення засідання в наступному календарному місяці.

4.4.      На вимогу виконкому, виконавчих органів керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.

Підготовка засідань виконкому

4.5.  Підготовку засідань організовує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету.

4.6.  Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовують та контролюють заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівники виконавчих органів міської ради.

4.7.      Цільова спрямованість проєктів рішень виконавчого комітету визначається планом роботи виконкому, рішеннями ради, органів виконавчої влади, дорученнями голови громади, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.

4.8.      Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.9.      Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів рішень виконавчих органів ради несуть керівники цих органів та заступники голови громади з питань діяльності виконавчих органів ради, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.

4.10.    Проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:

-           загальні збори громадян;

-           селищний голова;

-           секретар ради;

-           члени виконавчого комітету;

-           постійна комісія ради;

-           депутат (депутати), депутатська група, фракція;

-           старости (з питань, обсяг яких визначений законодавством).

4.11.    До проєкту рішення додаються передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік фізичних або юридичних осіб, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії ради чи виконкому.

Порядок денний

4.12.  Питання на засіданнях виконавчого комітету розглядаються відповідно до порядку денного засідання.

4.13.    Селищний голова або особа, яка виконує його обов’язки на час відсутності, формує проєкт порядку денного з урахуванням усіх отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань.

4.14.   Проєкт порядку денного засідання та проєкти рішень виконавчого комітету оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради.

Учасники засідання

4.15.  Засідання виконавчого комітету селищної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4.16.  Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито, крім розгляду проєктів рішень, що містять інформацію з обмеженим доступом.

4.17.  Засідання виконавчого комітету селищної ради веде селищний голова, а в разі його відсутності – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету.

4.18.  На засідання виконавчого комітету можуть бути запрошені депутати різного рівня рад, представники акредитованих засобів масової інформації, а також запрошені керівники виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ і організацій, громадяни. Інформування запрошених здійснюють виконавчі органи селищної ради, що готували проєкти рішень, в усній, письмовій чи іншій формі.

Проведення засідання виконкому

4.19.    Член виконкому зобов’язаний поінформувати про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання.

4.20.    Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.

4.21.  Проєкт порядку денного оголошується головуючим на початку засідання та приймається за основу шляхом голосування. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного за наявності відповідних погоджених проєктів рішень, крім питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Додаткові питання, що вносяться на засіданні виконкому до проєкту порядку денного, стосуються, як правило, важливих політичних подій, виникнення аварійних ситуацій, виконання рішень суду та актів прокурорського реагування, інших випадків.

Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

4.22.    Головуючий на засіданні виконкому:

-           веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

-           надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;

-           вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень;

-           вносить на голосування проєкти рішень (за основу та в цілому);

-           оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;

-           забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.

4.23.    Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проєкту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.

4.24.    Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. Зміст виступу такої особи та його позиція при голосуванні заносяться до протоколу засідання виконкому.

4.25.    Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.

4.26.    В обов’язковому порядку слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

-           представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд виконкому проєкт рішення в порядку місцевої ініціативи;

-           особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду виконкомом пропозицій громадських слухань.

4.27.    Будь-яка особа, присутня на засіданні, має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проєкт рішення.

4.28.    На засіданні виконкому встановлюється наступна тривалість виступів:

-           для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;

-           для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин;

-           для оголошення запитань – до 1 хвилини;

-           для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

-           для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.

4.29.  Під час проведення засідань не допускаються неетичні прояви, порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За вимогою головуючого може бути ухвалене рішення про неможливість подальшої участі в засіданні порушників Регламенту.

4.30.    Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проєкту рішення. Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:

-           у разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення головуючий ставить такий проєкт на голосування за основу;

-           після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проєкту рішення;

-           проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень;

-           якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проєкт рішення ставиться на голосування відразу в цілому.

4.31.    Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.

4.32.    Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.

4.33.    Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки.

4.34.  У разі незгоди селищного голови з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.

Особливості позачергових засідань

4.35.  У разі необхідності селищний голова своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проєктів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

У випадку неможливості прибути на позачергове засідання виконавчого комітету окремі члени виконавчого комітету можуть брати участь у позачерговому засіданні в режимі відеоконференції за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, про що інформують завчасно.

5.  Порядок підготовки, погодження, ухвалення рішень виконавчого комітету

5.1. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття та підписання, якщо виконавчий комітет або чинне законодавство не встановлюють іншого терміну введення його у дію. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

5.2.  Виконавчі органи селищної ради – розробники проєктів рішень видають (надсилають) копії ухваленого рішення замовникам (фізичним та юридичним особам), а також доводять його до відома підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності (особисто, з використанням засобів поштового та електрозв'язку, через адміністраторів тощо).

5.3.      На засіданні виконкому ведеться протокол. Протягом 5 робочих днів після засідання виконкому оформлюється протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні осіб; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (кількість голосів за проєкт рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу.

5.4.      Протоколи засідань виконкому підписує голова. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою селищної ради.

5.5.      Протоколи засідань виконавчого комітету ради та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються протягом 2 років, після чого передаються в архів ради.

6.  Порядок підготовки розпоряджень селищного голови з питань основної діяльності ради та її виконавчих органів

6.1.      Селищний голова видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

6.2.      Розпорядження селищного голови, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.

6.3.      Проєкти розпоряджень готують виконавчі органи ради.

6.4.      Якщо проєкт розпорядження готується з метою внесення змін або доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни, або ті, які втратили чинність.

6.5.      У випадку підготовки проєктів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з таких же питань знімається з контролю або вказується, що воно втратило чинність.

6.6.      Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів розпоряджень, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть керівники виконавчих органів ради (структурних підрозділів виконкому), які беруть участь у їх підготовці.

6.7.      Розпорядження набуває чинності після його підписання селищним головою (або особою, яка виконує його обов’язки) та реєстрації у відповідному журналі.

7. Організація роботи зі службовими документами

7.1.  Робота зі службовими документами у виконавчих органах селищної ради здійснюється відповідно до чинного законодавства, цього Регламенту, Інструкції з діловодства, Номенклатури справ.

7.2. Строки виконання службових документів можуть бути типовими або індивідуальними. Типові строки документів встановлюються законодавством. Індивідуальні строки виконання документів зазначаються в резолюції селищного голови, секретаря селищної ради.

7.3.  Документ, виконавцями якого є кілька виконавчих органів (посадових осіб), надходить одночасно до всіх його виконавців, визначених резолюцією.

Співвиконавці подають пропозиції головному виконавцю протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення, завдання. Співвиконавці в рівній мірі несуть відповідальність за своєчасну і якісну підготовку відповідей на документи.

Реєстрація вихідних документів селищної ради здійснюється після їх підписання.

7.4.  Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

7.5.  Відправка (передача) кореспонденції здійснюється з дотриманням вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736.

8.         Організація діяльності робочих органів, що утворюються виконкомом та селищним головою

8.1.      Виконком та селищний голова для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, передбачених законодавством, координації дій виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій під час виконання відповідних завдань, здійснення контрольних функцій та на виконання нормативних документів органів державної влади, а також для вирішення оперативних питань можуть утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, координаційні ради, робочі групи тощо).

8.2.      Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які проводяться за потребою, якщо інше не передбачено положенням про нього.

8.3.      Порядок роботи робочого органу, формування порядку денного, ведення засідань, фіксування перебігу засідань, оформлення рішень та інші питання визначаються у рішенні (розпорядженні) про його створення.

9.  Організація контролю за виконанням документів

9.1.  Контроль за виконанням документів здійснюється на підставі законодавчих актів та відповідно до Інструкції з діловодства.

9.2.  Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

9.3.  Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання та терміни їх виконання.

9.4.  Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (розпорядженні, рішенні тощо), резолюції керівника, та безпосередні виконавці. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є головний виконавець, який визначений резолюцією керівника.

10. Організація роботи зі зверненнями громадян, запитами на інформацію, особистого прийому

10.1.  Організація роботи зі зверненнями громадян, запитами ведеться відповідно до чинного законодавства, положень про виконавчі органи ради.

10.2.  Особистий прийом громадян здійснюється селищним головою, секретарем ради, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, старостами старостинських округів.

10.3.  Особистий прийом громадян здійснюється згідно з графіком, який затверджується розпорядженням селищного голови.

10.4.  Графік особистого прийому громадян розміщується на офіційному сайті ради, у приміщеннях виконавчих органів.

10.5.  Особистий прийом громадян проводиться у час і в приміщеннях, передбачених затвердженим графіком прийому.

11.  Висвітлення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради

11.1.  Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється через оновлення офіційного сайту Голобської селищної ради.

11.2.  Виконавчі органи селищної ради забезпечують:

 • актуальність, достовірність та оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, з визначеною періодичністю оновлення інформації та у відповідних форматах, згідно з Переліком набору даних, затвердженим розпорядженням селищного голови;
 • розміщення та оновлення інформації, що стосується їх діяльності.

12.  Особливості врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, які входять до складу виконавчого комітету

12.1.  У разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів під час підготовки, розгляду або прийняття рішення у особи, яка входить до складу виконавчого комітету, вона не має права брати участь у прийнятті рішення.

12.2.  Повідомлення особою, яка входить до складу виконавчого комітету, про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів відбувається шляхом подання нею усної або письмової заяви не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналась чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів.

12.3.  У разі, якщо особа, що входить до складу виконавчого комітету, дізналась про існування приватного інтересу в питанні, яке розглядається виконавчим комітетом безпосередньо під час засідання, вона зобов’язана повідомити про існування конфлікту інтересів шляхом подання усної або письмової заяви та утриматись від участі в голосуванні при розгляді зазначеного питання. Дана заява заноситься в протокол засідання виконавчого комітету.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь